Тоо бүридхэл

Хуудаһануудай талаар статистика
Статьянуудай3622
Хуудаһануудай
(Бусад болон шэлжэн эльгээлгэнүүд, хэлсэлгын хуудаһануудые оруулан викиин бүхы хуудаһанууд.)
13 645
Ашагдаһан файлнууд9
Заһабаринуудай статистика
РувикиТодхолгын агшан зуурын заһабаринуудай тоо77 756
Хуудаһануудай заһабаринуудай дунда зэргын тоо5,70
Хабаадагшадай талаар статистика
Бүридхэлдэ ороһон хабаадагшад (хабаадагшадай список)14 936
Эдэбхитэй хабаадагшад (хабаадагшадай список)
(һүүлшын 30 үдэрэй туршада ямар нэгэн үйлэ хэһэн хабаадагшад)
21
Стюарды (хабаадагшадай список)2
Ботнууд (хабаадагшадай список)16
Захиран эмхидхэгшэд (хабаадагшадай список)11
Интерфейсын захирагшад (хабаадагшадай список)6
Бюрокрадууд (хабаадагшадай список)0
Нюудаг (хабаадагшадай список)0
autoreview (хабаадагшадай список)5
Проверяющие участников (хабаадагшадай список)0
closer (хабаадагшадай список)0
editor (хабаадагшадай список)0
Инженеры (хабаадагшадай список)0
Импортирующие (хабаадагшадай список)0
Исключения из IP-блокировок (хабаадагшадай список)0
Управляющие подписками push-уведомлений (хабаадагшадай список)0
Откатывающие (хабаадагшадай список)0
Загружающие (хабаадагшадай список)0
Участники, для которых заблокирован инструмент Информация об IP (хабаадагшадай список)0
Ондоо статистика
Слов во всех статьях688 963
"https://bxr.ruwiki.ru/wiki/Тусхай:Статистика" хуудаһанһаа абтаһан